حمایت دولت از اصناف کافی نیست/ فعالیت کسبوکارها باید عادی شود

به نقل از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی با اشاره به صدمات اقتصادی ناشی از بیماری اظهار داشت: عدم تأمین حداقلهای جبرانی از سوی دولت و اکتفا به برخی استمهال و تعویق تعهدات دیون دولتی شرایط سخت ناشی از محدودیتهای کرونایی پیش روی اصناف را تشدید کرده است…

Latest News

Related articles