حمایت دولت انگلیس از سرکوب اعتراضات بریستول

به نقل از ایندیپندنت، وزیر کشور و نخستوزیر انگلیس با شرمآور توصیف کردن اعتراضات روزهای اخیر، حمایت مطلق خود را از نیروهای پلیس اعلام کردند. این اعتراضات در واکنش به «لایحه افزایش قدرت سرکوب پلیس»، آغاز شده اند. شب گذشته در سومین دور از اعتراضات…

Latest News

Related articles