حمله باشگاه استقلال به یک پیشکسوت آبی به خاطر کرونای بازیکنان!

، محمد کاظمی، مدیر رسانهای باشگاه استقلال، درخصوص مصاحبه شاهرخ بیانی گفت: استقلال این روزها بار دیگر در مسیر موفقیت قرار گرفته و شادی را به دلهای آبی هدیه کرده که به نظر میرسد این مسئله، دلشوره و نگرانی آدمهای خاص را در پی داشته بهطوریکه از هر طریق…

Latest News

Related articles