حمله کرونا در فاز پایانی تعطیلات/«سیزده» را برای خودمان نحس نکنیم

، سیزده به در یا همان روز طبیعت به عنوان یک سنت و آئین دیرینه ایرانیها، این گونه توصیف شده است که بهتر است در این روز در خانه نمانیم و به دشت و طبیعت بزنیم. اما، دو سال است که با آمدن مهمان ناخوانده ای به نام «»، شرایط برای رفتن به طبیعت در آخرین روز…

Latest News

Related articles