حکم جلب یکی از مدیران بانکی ایذه صادر شد

ایمان نوروزی در گفتوگو با اظهار کرد: یکی از شعب بانکی ایذه به دلیل رعایت نکردن پروتکلهای بهداشتی، نبود فاصلهگذاری اجتماعی و اخطار چندینباره مورد نقد جدی ما بود و در نهایت با هماهنگی ستاد مقابله با، حکم جلب رئیس این شعبه صادر شد. وی با تأکید بر اینکه…

Latest News

Related articles