خاطرات یکی از شهدای سردشت به چاپ هشتم رسید

، کتاب «عصرهای کریسکان» خاطرات امیر سعیدزاده، یکی از نیروهای انقلابی اهل سردشت است از ۱۵ سال مبارزه. امیر سعیدزاده که در کتاب او را به نام سعید سردشتی میشناسیم، به همراه همسرش سعدا حمزهای خاطرات خود از سردشت و بانه از اواخر دهه پنجاه و دو دهه بعد را…

Latest News

Related articles