خبرگزاری مهر رتبه اول بخش تیتر جشنواره ابوذر را کسب کرد

، دومین جشنواره رسانهای ابوذر استان مازندران پیش از ظهر یکشنبه با معرفی برترینها در بخشهای مختلف وبا حضور مسئولان در سینما کانون ساری به کار خود پایان داد. در این جشنواره ودر بخش تیتر، علیرضا نوری کجوریان با تیتر «پاییز وعدههای صادراتی رسید، رنگ…

Latest News

Related articles