خبرگزاری مهر | Mehr News Agency – مردمان روستا

روستاها با زیباییهای مناظر طبیعیشان، با خانههای کاه گلی، سنگی و گاه چوبیشان، با مردمان پاک و باصفایشان، با هوای تازه، زندگیهای ساده، غذاهای سالم محلی در ذهنها ماندگار شدهاند. تصاویر این گزارش مربوط به سوادکوه استان مازندران است.

Latest News

Related articles