خطر چرخش ویروس انگلیسی در بازار تهران بیشتر است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بازار تهران را یک پدیده اجتماعی، اقتصادی و امنیتی عنوان کرد که با توجه به شیوع ویروس جهش یافته نیازمند توجه بیشتری است. ، علیرضا زالی، در دیدار با رؤسای مراکز بهداشت و شبکههای بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی…

Latest News

Related articles