خوزستان بارانی میشود – خبرگزاری مهر

محمد سبزه زاری در گفتوگو با، خلیجفارس مواج و طوفانی پیشبینی میشود، اظهار کرد: بر اساس نقشههای هواشناسی تا اواخر روز یکشنبه با تأثیر سامانه بارشی شاهد رگبار و رعد و برق، وزش باد و تندباد لحظهای در اکثر نقاط استان هستیم. مدیرکل هواشناسی استان خوزستان…

Latest News

Related articles