خوشحالی فعالان بازار از تحقیق و تفحص از بورس

، بازیهای الاکلنگی شاخص بازار سهام تمامی ندارد؛ یک روز سبزپوش میشود و روز دیگر قرمز. سهامداران نه میتوانند به رشد دلخوش باشند و نه با افت نگران؛ بلکه باید بپذیرند که این روند طبیعی بورس است و باید با نگاهی بلندمدت اقدام به سرمایهگذاری در این بازار…

Latest News

Related articles