خیابان عشق آباد؛ نزدیک به تقاطع ماکسیم گورکی

، چهل هشتمین قسمت از سلسله یادداشتهای غیراداری پرویز قاسمی رایزنی فرهنگی ایران در قرقیزستان به شرح و وصف موقعیت مکانی محل مرکز فرهگی ایران در خیابان عشق آباد بیشکک اختصاص پیدا کرده است. لازم به توضیح است که این یادداشت تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۹ را به همراه…

Latest News

Related articles