خیز کرونا در خراسان جنوبی/ سه شهرستان نارنجی شد

بیرجند- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به افزایش میزان شیوع کرونا در خراسان جنوبی گفت: سه شهر بیرجند، فردوس و قاین هم اکنون در وضعیت نارنجی شیوع کرونا قرار گرفته اند. وی با بیان اینکه شهرستان های بیرجند، فردوس و قاین هم اکنون در وضعیت…

Latest News

Related articles