دبیرکل ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه غیرمجاز منصوب شد

به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، طی حکمی از سوی حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی، محمدرضا فرجی به عنوان دبیرکل ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه غیرمجاز آثار سینمایی و سمعی و بصری منصوب شد. در حکم حسین انتظامی خطاب به محمد…

Latest News

Related articles