دخالت آمریکا و فرانسه در تشکیل کابینه لبنان/موضع حکیمانه حزبالله

، گروه بین الملل رامین حسین آبادیان: چندی پیش بود که دیدار نخستوزیر مأمور به تشکیل کابینه در لبنان با رئیس جمهور این کشور درباره پرونده تشکیل کابینه جدید بدون نتیجه به پایان رسید. پس از پایان این دیدار، «سعد الحریری» مدعی شد: «رئیس جمهور عون برگهای…

Latest News

Related articles