دستاوردهای نظام اسلامی در بخش علمی را مدیون آموزشوپرورش هستیم

نماینده ولیفقیه در استان قم گفت: دستاوردهای نظام اسلامی در بخشهای مختلف ازجمله علمی و نظامی را «مدیون آموزشوپرورش» هستیم که به تربیت نیروهای توانمند، پرداخته است. به نقل از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزشوپرورش، آیتالله سید محمد سعیدی در…

Latest News

Related articles