دوره دانش افزایی استادان با موضوع ایران برگزار شد

به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی ایران، به همت دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی ایران، دوره دانش افزایی استادان با موضوع ایران از دیروز تا آینده با حضور دکتر محمد صادق کوشکی عضو هیئت علمی دانشگاه و با توجه…

Latest News

Related articles