دولت حتی یک ریال از بانک مرکزی استقراض نکرد

وزیر ا قتصاد در واکنش به خبر چاپ پول از سوی بانک مرکزی تاکید کرد: دولت حتی یک ریال هم از این بانک استقراض نکرده است. به نقل از خانه ملت، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی در واکنش به خبر چاپ پول توسط بانک مرکزی طی سال گذشته و استقراض دولت از این…

Latest News

Related articles