دولت مراقب نباشد، یک چیزی هم بدهکار میشویم

مهدی محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در واکنش به شرط گذاری آمریکا برای بازگشت به برجام، ابراز بینیازی را تنها راه جلوگیری از تکرار خسارتهای گذشته خواند. ، مهدی محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در واکنش به شرط گذاری آمریکا برای بازگشت به برجام در توئیتر نوشت…

Latest News

Related articles