رئیس شورای جهانی صنایعدستی درگذشت

غاده حجاوی رئیس شورای جهانی صنایعدستی، شامگاه پنجشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ درگذشت.

Latest News

Related articles