ردپای باورهای وهابیت در عهد عتیق/ تقابل کلیمالله و موسای خشمگین

، گروه فرهنگ و اندیشه _ صادق وفایی: گرهارد فونراد یکی از مهمترین مفسران عهد عتیق در قرن بیستم است. کتاب «موسی» او برای اولینبار سال ۱۹۴۰ چاپ شد. فونراد اغلب پژوهشهای خود درباره تورات یا کتاب مقدس را براساس دو روش «نقد قالب» و «نقد سنت (تاریخ سنت)»…

Latest News

Related articles