رصد مهمترین رویدادهای ۹۹ در استان سمنان/ یکسال پر از تغییر

، گروه استانها: یکی از ویژگیهای سال نو این است که میتوان به سال گذشته نگاهی انداخت و دریافت که مهمترین رویدادها و اتفاقاتی که در سطح استان رخ دادهاند چه بودهاند و چه تأثیری بر زندگی مردم گذاشتهاند. سال ۹۹ را شاید بتوان یکی از سالهای بسیار پرحادثه در…

Latest News

Related articles