رقابتهای جهانی؛ امید و انگیزه کشتیگیران جامانده از المپیک

، سرمربیان تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی سال ۹۹، سال سخت و متفاوتی را تجربه کردند. سالی که آنها علاوه بر استرس و فشار کاری برای اجرای دقیق برنامههای تیم ملی تا المپیک، نگاه ویژهای هم به میادین بعد از المپیک، مثل رقابتهای جهانی ۲۰۲۱ را داشتند به هر…

Latest News

Related articles