رقابت شرکتهای خصوصی برای راه اندازی ایستگاههای جدید فضایی

به نقل از اسلش گیر، شرکتهای خصوصی وظیفه طراحی ایستگاههای فضایی بینالمللی را بر عهده دارند. در عین حال قرار است تعداد این ایستگاهها از یک مورد فراتر رود و برخی از آنها در مدارهای پایین زمین مستقر خواهند شد. بعد از طراحی این ایستگاهها توسط شرکتهای…

Latest News

Related articles