رمان «همه» روانه کتابفروشیها شد/ قصه «رفتن» آدمها

، تیمور آقامحمدی تا پیش از این کتابهای «مرا با دریاهای مرده کاری نیست» (زندگی و شعر هوشنگ ایرانی) و «هرگز به جنگ سیگار تعارف نکن» (شعرهایی برای صلح) را در نشر ثالث، مجموعه داستان «مادربزرگ پیام مرده» را در نشر شهرستان ادب و رمان نوجوان «رونی یک پیانو…

Latest News

Related articles