رمان پلیسی نویسنده فرانسوی و نمایش چهره زشت سیاستمداران آمریکایی

، گروه فرهنگ و اندیشه _ صادق وفایی: گیوم موسو، نویسنده جوان فرانسویِ ادبیات پلیسی است که از سال ۲۰۰۱ نگارش رمانهای پلیسی را آغاز کرد و کارنامه قابل توجهی هم در اینزمینه دارد. از موسو، پیشتر رمان «دست سرنوشت» را که سال ۲۰۱۱ منتشر شد، مورد بررسی قرار…

Latest News

Related articles