روابط اتحادیه اروپا و ایران ربطی به کاخ سفید ندارد

، گروه بین الملل- عبدالحیمد بیاتی: رفتار و رویکرد سیاسی اروپاییها نسبت به برنامه هستهای ایران و برجام رویکردی متناقض و دوگانه است. تجربه خوانش رویکرد اروپا در قبال تحولات منطقه و جهان نشان میدهد که بیش از این نمیتوان از اروپاییها انتظار داشت چرا که…

Latest News

Related articles