روایت رهبر انقلاب از عزل منتظری/ وقتی امام با تاریخ اتمام حجت کرد

، گروه سیاست؛ روزهای پایانی سال ۱۳۶۷ اماموقتی گزارشی از آنچه در رسانهها دربارهی مواضع آیتالله منتظری منتشر میشد، دریافت کردند، دستور دادند: «ازاینبهبعد مطالب آقای منتظری در رسانهها منتشر نشود.» یا «در صداوسیما منتشر نشود.». آیتالله منتظری در خاطرات…

Latest News

Related articles