روحانی: دو استان وارد موج چهارم کرونا شده است

روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: موج چهارم در دو استان آغاز شده و در برخی استانها هم اگر مراعات نشود، ممکن است وارد این موج بشویم.

Latest News

Related articles