روزگار سیاه رودخانه «تیره»/ باز هم پای «مازوت» در میان است!

گروه استانها: رودخانه «تیره» یکی از رودخانههای مهم شهرستان دورود است که سالهاست در بستر دشت سیلاخور و شهرستان دورود جریان دارد. رودخانه تیره از سرشاخههای رودخانه سزار و در پی آن رودخانه دز است. این روزها رودخانه «تیره» روزگار تیره و تاری را سپری…

Latest News

Related articles