روز بدون فوتی کرونا در استان بوشهر/ بستریها افزایش یافت

سعید کشمیری در گفتوگو با از احتمال قرمز شدن وضعیت کرونایی بوشهر با تداوم این شرایط خبر داد و اظهار داشت: از همه مردم انتظار میرود که همراهی لازم را با مدافعان سلامت داشته باشند و در خانه خود بمانند و پروتکلها را رعایت کنند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی…

Latest News

Related articles