روز طبیعت را در خانه میمانیم

اردبیل -روز طبیعت امسال همچون سال گذشته شاهد میهمانی ناخوانده به نام کرونا هستیم که هر روز با رنگ عوض کردن رنگ از رخ زندگی انسان ها برده است به همین خاطر روز سیزده به در را در خانه میمانیم. ، سیزدهم فروردین به رسم دیرین، مردم به دل طبیعت رفته و این…

Latest News

Related articles