روسیه ۹ شهروند کانادایی را در فهرست سیاه قرار داد

وزارت خارجه روسیه از گنجاندن نام ۹ شهروند کانادایی در فهرست سیاه این کشور خبر داد.

Latest News

Related articles