زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه در دانشگاه آزاد اعلام شد

به نقل از دانشگاه آزاد، جزئیات برنامه زمانبندی انتخاب واحد تکمیلی و حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال دوم (بهمن ماه) سال ۱۳۹۹ اعلام شد. براساس این برنامه زمانبندی انتخاب واحد تکمیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال دوم توسط…

Latest News

Related articles