زنجان در مرز هشدار کرونایی قرار دارد

، محمدرضا صائینی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد در محل استانداری زنجان با بیان اینکه زنجان در مرز هشدار کرونایی قرار دارد، گفت: در دانشگاه وضعیت فوق العاده اعلام کردیم. وی با بیان اینکه در شرایط فعلی پیشبینی میکنیم پرسنل هم گرفتار شوند که در این صورت با…

Latest News

Related articles