زنگ خطر بلوغ زودرس – خبرگزاری مهر

، رسالت نوشت: بلوغ زودرس، موضوع پنهانی نیست و سعی در ریشهیابی و ارائه راهکار برای جلوگیری از گسترش آن همواره در کانون توجه قرار داشته؛ موضوعی که امروز، سیمای مسئله اجتماعی دارد اما تبعات منشعب از این معضل، میتواند در آیندهای نهچندان دور، باعث بروز…

Latest News

Related articles