زیباسازی کرمان برای ارتقا روحیه شهروندی در دستور کار قرار دارد

، سیدمهران عالمزاده با بیان اینکه امسال ویروس باعث شد تا برنامههای جمعی در سطح شهر نداشته باشیم، گفت: برای حفظ روحیه شهروندان، زیباسازی و اجرای سفرههای هفتسین در سطح شهر در اولویت اقدامات نوروزی قرار گرفت. وی افزود: همۀ مناطق شهرداری کرمان قبل از…

Latest News

Related articles