ساخت دستگاههای مشاغل خانگی برای اشتغال جوانان اصفهان

سعید دادگستر در گفتوگو با با اشاره به هفته اقتصاد مقاومتی و فعالیت جوانان در این راستا اظهار داشت: جوانان توانایی و استعدادهای بسیاری دارند که دیده نشده و بیشترین چالش آنها به حمایت و معرفی بر میگردد زیرا تجربه کافی را دارند اما حمایتی برای دیده شدن…

Latest News

Related articles