سازمان بهداشت جهانی: گزارش ها درباره منشاء کرونا کامل نیست

رئیس سازمان بهداشت جهانی در مواجهه با تردیدهای مغرضانه آمریکا، مدعی شد که ارزیابی های تکمیلی درباره منشاء کرونا نیازمند داده ها و زمان بیشتر است. به نقل از رویترز، «تدروس آدهانوم» رئیس سازمان بهداشت جهانی، تحت فشارهای دولت دموکرات واشنگتن، مدعی شد…

Latest News

Related articles