سالم سازی و صیانت از جامعه بر همگان واجب است

قم- یکی از مراجع تقلید در پاسخ به سوالاتی پیرامون خطرات فضای مجازی گفت:سالم سازی جامعه و صیانت آن از خطرات ضد اخلاق و ضد اعتقاد صحیح، بنحو واجب کفایی بر همگان واجب است. ، آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به سوالاتی پیرامون خطرات فضای مجازی گفت: سالم…

Latest News

Related articles