سامانههای دفاعی را بومیسازی خواهیم کرد/ همکاری نظامی با هند

مدیر عامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع گفت: ما اعتقاد به بومیسازی سامانههای دفاعی و نظامی داریم و با جدیت این مسیر را دنبال میکنیم. ، امیر خواجهفرد مدیر عامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع که به همراه امیر سرتیپ حاتمی به هند سفر کرده است در حاشیه…

Latest News

Related articles