سایت امحای پسماندهای پزشکی در اندیمشک راهاندازی شد

سعید عیدی گماری در گفتوگو با اظهار کرد: یکی از اولویت مهم در امحای پسماند بی خطرسازی پسماندهاست. وی به دفن یکپارچه پسماندهای خانگی و پزشکی در منطقه جارمه اشاره کرد و افزود: شدت و بار آلودگی پسماندهای پزشکی بالا بوده است که با جداسازی پسماند پزشکی و…

Latest News

Related articles