سختترین سال پیش روی ورزش است/ روی المپیک متمرکز هستیم نه تغییرات

، سید رضا صالحی امیری در اولین گفتگوی رسانهای خود در سال جدید مروری کوتاه داشت بر شرایط ورزش کشور در سال ۹۹ و دستاوردهایی که به واسطه پیگیری فعالیت و برنامههای کمیته ملی المپیک برای این عرصه به دست آمد. وی با اشاره به دغدغههایی که ورزش ایران را طی…

Latest News

Related articles