سخنان تاریخی امام خمینی در بدو ورود به ایران

در این فیلم سخنان تاریخی امام خمینی در بدو ورود به ایران را مشاهده می کنید.

Latest News

Related articles