سرپرست منطقه آزاد قشم منصوب شد

، حمیدرضا مومنی در این حکم «کیهان عباسیان» را به عنوان «سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم» منصوب کرد. در این حکم خطاب به عباسیان بیان داشته: با عنایت به تفویض اختیار رییس جمهور محترم و در اجرای ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و نظر به…

Latest News

Related articles