سقط جنین با افزایش خطر مرگ زودهنگام مرتبط است

به نقل از ساینس دیلی، ارتباط بین سقط جنین و مرگ زودرس به ویژه برای زنانی که در اوایل سن باروری خود سقط کرده یا سقطهای مکرر داشتهاند، بسیار شدید بود، از اینرو محققان معتقدند سقط جنین میتواند علامت اولیه خطر سلامتی در آینده در زنان باشد. سقط جنین به…

Latest News

Related articles