سقوط بهمن جاده روستایی کلوان را مسدود کرد

کرج – مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای البرز گفت: سقوط بهمن موجب انسداد جاده روستایی کلوان شد. گودرز محمودی در گفتوگو با مهر اظهار کرد: سقوط بهمن در جاده روستای کلوان از توابع بخش آسارای شهرستان کرج موجب انسداد مسیر شد. وی بیان کرد: در حال حاضر…

Latest News

Related articles