سلامت ذهن و روان با قلب و عروق سالم مرتبط است

، محققان همواره به ارتباط بین سلامت روان و سلامت جسمی اذعان دارند. این روند می تواند به شیوه های درمان و پیشگیری موثرتری منجر شود. در این تحقیق، خلاصه ۱۲۸ مطالعه مربوط به ارتباط بین سلامت روانشناختی و سلامت قلب و عروق بررسی شده است. محققان به بررسی…

Latest News

Related articles