سند تحول قوه قضائیه منشور کاری سازمان در سال ۱۴۰۰ است

، عباس مسجدی صبح امروز یکشنبه ۱۵ فروردین ماه در اولین جلسه شورای مدیران در سال جاری با اشاره به برنامههای سازمان در سال پیش رو که از سوی مقام معظم رهبری سال تولید، پشتیبانیها و مانع زدایی ها نام گرفته، گفت: صبر بر مشکلات، توجه به نیازمندان و افرادی…

Latest News

Related articles