سند سازگاری با کمآبی خراسان شمالی تهیه شد/ لزوم کاهش مصرف آب

، سید عقیل مرتضوی ظهر امروز در نشست خبری که در اداره کل آب منطقهای خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: ۸ سد موجود در استان ۲۳۴ میلیون متر مکعب گنجایش دارد اما اکنون ۴۹ درصد آن خالی است لذا مدیریت مصرف آب امری واجب به شمار میآید. مدیرعامل شرکت آب…

Latest News

Related articles